Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů dle Nařízení č. 2016/679/EU. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

Správce vašich údajů

Správcem vašich údajů je společnost Braun Rudolf s.r.o., Březová 53/107, 405 02 Děčín III Staré Město, které jste údaje poskytli nebo která je od vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů.

Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby, a abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a chránili své oprávněné zájmy.

Zpracováváme zejména tyto kategorie údajů:

Základní údaje: jméno, příjmení, telefon, lokační údaje, emailová adresa, IP adresa

Proč zpracováváme vaše data

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom mohli poskytovat danou službu. Zahrnuje to případy, kdy sjednáváme novou službu nebo je plněna již poskytnutá služba. Typicky jde o identifikaci vaší osoby.

V ostatních případech vaše údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem.

Mezi účely zpracování patří následující kategorie:

  • Nabídka služeb
  • Marketing

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění služby, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů.

Zdroje osobních údajů

Zpracováváme pouze údaje, které jsme obdrželi od vás.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř naší společnosti.

Jaká máte práva?

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Máte právo na informace o zpracování, na opravu dat, na výmaz dat, na omezení zpracování, právo podat námitku, na odvolaní souhlasu, na omezení marketingu.

 

V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, samozřejmě je opravíme. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.